7. Leerkrachtenfiche

iDevice-pictogram Informatie voor de leerkracht

Vak:
Aardrijkskunde

Doelgroep:
Derde graad secundair onderwijs, ASO

Eindtermen:

Vakgebonden eindtermen:

Kennis

De leerlingen kunnen:
1: een verscheidenheid aan ruimtelijke wetenschappen verbinden met allerlei beroepen en onderzoeksdomeinen.
7: de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect, natuurrampen, zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden illustreren.
9: eenvoudige reliëfvormen op een samenhangende manier in verband brengen met lithologische kenmerken, geologische structuren en geomorfologische processen.

Vaardigheden

De leerlingen kunnen:
16: aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een eenvoudige manier verwerken, gebruik makend van beschikbare, hedendaagse informatiebronnen en -technieken.
23: belangrijke geologische gebeurtenissen, klimaatsveranderingen en de biologische evolutie situeren op een geologische tijdsschaal.
24: vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen.
25: een landschap analyseren, de elementen ordenen tot een structuur en hieruit de eigenheid van het landschap bepalen.

Attitudes

De leerlingen:
27: zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen

Vakoverschrijdende eindtermen:

Vakoverschrijdende eindtermen leren leren: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 en 12

Vakoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden: 1, 3, 4, 6, 10, 13 en 14

Wat heb je nodig:
  1. Minimum één computer, liefst meerdere
  2. Toegang tot het internet
  3. Internetbrowser

Wat kan je reeds op voorhand installeren en voorbereiden op de computer(s):

  1. Plak de weblink van de webkwestie op het bureaublad of in een aparte map.
  2. Test alles eens kort op voorhand uit zodat je vlug aan de slag kan en geen technische problemen ondervindt gedurende de opdracht.
Wat kan je extra doen:
  1. Je kan de leerlingen de vragen onder de rubiek “evaluatie” laten oplossen als taak, dit individueel, als groepswerk of je kan ze in een lesuur klassikaal oplossen.
  2. Je kan de leerlingen vragen de theorie van Milankovic kort samen te vatten in een verhandeling en nadien als taak in te dienen.
  3. Je kan deze of een ander onderzoeksgebied uit het wetenschapsproject geoloGIS samen in de klas oplossen en daarna kunnen de leerlingen een andere gevalstudie zelf trachten op te lossen en er een werkje van maken (individueel of in groepjes).